Juridische informatie

Het bedrijf Colgate-Palmolive Belgium stelt deze website ter beschikking van de internet community in België en het Groothertogdom Luxemburg voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik vanwege de surfer.

1. Uitgever

De website www.colgatepalmolive.be/nl/be/ wordt uitgegeven door de onderneming Colgate-Palmolive Belgium N.V., Vorstlaan 165, 1160 Brussel, ondernemingsnummer BE 0402 132 108, RPR Brussel.

2. Host

Deze site www.colgatepalmolive.be/nl/be/ wordt gehost door het bedrijf Datapipe, 10 Exchange Place 12th floor Jersey City, NJ, 07302

3. Intellectuele Eigendom

De hele website gepost door het bedrijf Colgate-Palmolive Belgium op www.colgatepalmolive.be/nl/be/, met name de structuur, de presentatie, de tekst, de illustraties en beelden, is auteursrechtelijk beschermd. De handelsmerken, logo's, labels, verpakkingsvormen zijn eigendom van Colgate-Palmolive Company en / of haar licentiegevers.

Colgate-Palmolive verleent geen licentie om het geheel of een deel van de inhoud van deze website te gebruiken of te reproduceren anders dan door het downloaden en printen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het mag niet worden gekopieerd in andere omstandigheden noch gewijzigd. Elke andere reproductie, weergave, gebruik, bewerking, wijziging, opneming, vertaling, marketing van een gedeelte of van het geheel van de website zijn dus verboden, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Colgate-Palmolive. De inbreuk op de rechten van Colgate-Palmolive is een schending van het auteursrecht en/of van de rechten op tekeningen en modellen en/of van het merkenrecht, waarbij de auteur burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijkheid wordt gesteld.   

4. Verantwoordelijkheden

Colgate-Palmolive Belgium zal redelijke inspanningen doen om accurate en up-to-date informatie op te nemen, maar biedt geen garanties omtrent de juistheid of volledigheid van deze informatie en kan daarom op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot deze website of het gebruik van de informatie die het bevat.

In het bijzonder behoudt Colgate-Palmolive Belgium zich het recht voor om de op de website www.colgatepalmolive.be/nl/be/ voorgestelde producten terug te trekken uit de verkoop en om de inhoud van geposte informatie op de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.

Colgate-Palmolive Belgium is op geen enkele manier  verantwoordelijk voor de toegang of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

5. Links

Om het surfen op internet mogelijk te maken, kan Colgate-Palmolive Belgium op haar website www.colgatepalmolive.be/nl/be/ links naar andere websites voorstellen dan haar eigen website, het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of voor eventuele fouten en weglatingen op deze websites.

De creatie van hyperlinks naar de website www.colgatepalmolive.be/nl/be/ kan niet worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Colgate-Palmolive Belgium.

6. Contactformulier   

Geen enkel bericht gekregen via het contactformulier kan een vertrouwelijk karakter hebben.  We behouden ons het recht voor om de inhoud vrij te gebruiken en te reproduceren voor alle doeleinden. Concreet zijn we vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van de ontwikkeling, productie of marketing van onze producten.  
Elke informatie die via het contactformulier wordt opgestuurd, zal nauwkeurig en wettig zijn, en zal de rechten van derden niet schaden.

7. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Colgate-Palmolive Belgium respecteert de privacy van haar online bezoekers. Deze voorwaarden met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens evenals onze Juridische Informatie bepalen de basis waarop we alle persoonlijke gegevens verwerken die verkregen zijn door middel van uw gebruik van onze website. Alle verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Privacy wet van 8 december 1992.

Door het aankruisen van het vakje "Ik heb gelezen en ik ga akkoord met het gebruik van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in het privacybeleid” gaat u akkoord met deze Voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en geeft u uw toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit document.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? WAT DOEN WE MET DEZE INFORMATIE?

De informatie die een online bezoeker kan identificeren wordt enkel verzameld mits zijn/haar toestemming.

Wij verzamelen persoonlijke informatie zoals e-mailadres, naam, adres, enkel om documentatie op te sturen van Colgate-Palmolive Belgium, haar producten en diensten of om de deelname aan marketing programma's of activiteiten te beheren  (on-line wedstrijd of actie...), om te reageren op een verzoek om informatie of een klacht, om u aanbiedingen en promoties per e-mail te sturen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, om statistieken te kunnen opmaken over het aantal bezoekers en over het gebruik van de verschillende rubrieken en van de inhoud en van onze diensten, in het bijzonder  om de genoemde rubrieken en inhoud aan te passen in functie van uw navigatie.

Indien van toepassing kan er op het invulformulier een aan te kruisen vakje staan waarmee u uw toestemming kan geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens en van uw e-mail adres voor commerciële doeleinden ten behoeve van derden en / of voor de overdracht aan derden.

De informatie over personen onder de 18 jaar mag enkel door een volwassene aan ons worden overgemaakt.  Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat uw kinderen ons geen persoonlijke gegevens doorgeven zonder uw toestemming.  In het geval dat een dergelijke overdracht wel zou plaatsvinden, kunt u contact opnemen met Colgate-Palmolive Belgium, zodat deze informatie wordt gewist.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen aan de volgende bestemmelingen doorgegeven worden :

- Colgate-Palmolive Belgium, haar dochterondernemingen en moedermaatschappijen;

- de technische service providers van Colgate-Palmolive die de verzamelde gegevens verwerken zoals vastgelegd in deze bepalingen of zorgen voor het onderhoud van de internet sites.

- Overheidsinstanties, gerechtelijke instanties, deurwaarders, om de wet of regelgeving na te leven, of om te antwoorden op een verzoek van een gezagsdrager die wettelijk bevoegd is om toegang te hebben tot  persoonsgegevens.

- de bedrijfspartners en dienstverleners van Colgate-Palmolive mits uw voorafgaandelijke toestemming.

- In het geval dat wij onze activa verkopen, kunnen de persoonsgegevens waarover Colgate-Palmolive Belgium beschikt over haar klanten een constitutief deel van de overgedragen activa zijn en we behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens aan de koper over te dragen onder voorbehoud dat deze laatste zich ertoe verbindt om u een gelijkwaardige bescherming van uw persoonsgegevens te verstrekken.

De informatie die u ons verstrekt, kan doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.  Dit zou kunnen gebeuren indien onze servers buiten de Europese Unie liggen of indien één van onze  dienstverleners gevestigd is buiten de Europese Unie. Uw gegevens worden ook gedeeld met andere vennootschappen van de Colgate groep, die overal ter wereld gevestigd zijn, zoals onze moedervennootschap, Colgate-Palmolive Company in de Verenigde Staten. Deze landen hebben mogelijks geen vergelijkbaar wettelijk kader inzake bescherming van gegevens zoals binnen de Europese Unie. Indien dit gebeurt, zorgt Colgate ervoor dat de bescherming voor de gegevensstroom naar dergelijke landen voorzien wordt op basis van een contract met standaardclausules inzake gegevensbescherming zoals voorgesteld door de Europese Unie.

Colgate-Palmolive Belgium verbindt zich ertoe om alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die zij noodzakelijk en passend acht gezien de aard van de gegevens, om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen, en in het bijzonder om te voorkomen dat ze  misvormd, beschadigd worden of dat onbevoegden er toegang tot hebben.

Colgate-Palmolive Belgium bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de vermelde doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen en elke wijziging zal meegedeeld worden op deze webpagina, en indien nodig, wordt u verwittigd via e-mail.  Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verwerken voor andere dan de aanvankelijk vermelde doeleinden of voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld.

 

In overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 is de verwerking van de op de website verzamelde persoonsgegevens opgenomen in de aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Commissie) 

De verantwoordelijke voor de verwerking is het bedrijf Colgate-Palmolive Belgium N.V. - Vorstlaan 165 - 1160 Brussel. E-mail via onze website www.colgate.be. Telefoon 02 674 92 11.

U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (deze intrekking wordt van kracht voor de toekomst) of om in voorkomend geval, gebruik te maken van uw bestaande recht tot verzet door ons te contacteren via e-mail of post of door uw recht tot verzet uit te drukken via de uitschrijfoptie in de e-mails die u ontvangt.

U heeft op elk moment het recht om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens en over de manier waarop wij deze gegevens verwerken.  U kunt ook vragen, binnen de wettelijke bepalingen, dat uw persoonsgegevens worden verbeterd of verwijderd.

Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen, samen met een officieel bewijs van identiteit (bv copie van uw identiteitskaart) bij  Colgate-Palmolive Belgium NV - Vorstlaan 165 - 1160 Brussel, of per e-mail via onze website www.colgate.be.

8. Cookies

Net als vele andere bedrijven maakt Colgate-Palmolive Belgium gebruik van de ‘cookie’ technologie waarmee onze servers speciale codes op de harde schijf van de computer van een bezoeker zetten. Deze informatie helpt ons met name om het totaal aantal terugkerende bezoekers van onze site vast te stellen en om het type internet-browser (bijvoorbeeld Netscape, Internet Explorer) en de besturingssystemen (zoals Windows, Macintosh, enz.) gebruikt door onze bezoekers, te identificeren. 

Voor meer informatie over ons beleid ten aanzien van cookies, klik hier . 

Wij informeren u dat u zich kan verzetten tegen de registratie van "cookies" door uw browser  te configureren.

9. Beleid tot bescherming van de privacy van kinderen

Colgate-Palmolive Belgium zorgt ervoor om het recht op privacy van kinderen te vrijwaren.  

Colgate-Palmolive Belgium herinnert alle ouders eraan en moedigt hen aan om de online activiteiten van hun kinderen te checken en in het oog te houden. Colgate verzoekt ouders om ervoor te zorgen dat kinderen nooit e-mails sturen of nooit persoonlijke informatie via deze website overmaken, zonder hun expliciete toestemming.

De site www.colgatepalmolive.be/nl/be/ biedt educatief materiaal voor mondverzorging ontwikkeld voor leerkrachten, ouders en kinderen, en stelt leuke activiteiten voor kinderen voor.

10. Toepasselijk recht

Deze juridische informatie wordt beheerst door het Belgisch Recht.  
GENIET VAN DE WEBSITE  www.colgatepalmolive.be/nl/be/  ! 
Update : Januari 2016