red-cp-background

commited-to-responsible-sourcing

Colgate-Palmolive verbindt zich tot een ethisch verantwoorde bevoorrading van grondstoffen en dienstverlening met als doel geen schade toe te brengen aan personen of het milieu en deze ook niet uit te buiten. Om ons engagement in het kader van een ethisch verantwoorde bevoorrading na te leven, spitsen wij ons toe op vier essentiële zuilen: milieubescherming, ethische arbeidspraktijken, gezondheid en veiligheid van personen en de professionele integriteit.

Met de implementatie van programma’s, beleidslijnen en initiatieven van Colgate die wij hier met u delen, streven wij er steeds naar onze ethisch verantwoorde bevoorrading voortdurend te verbeteren. Colgate evalueert haar beleid, haar leveranciers en de sectoren waarin ze actief zijn voortdurend om er zeker van te zijn dat de ingrediënten altijd voortkomen uit verantwoorde bronnen.

Ons engagement is gebaseerd op vier belangrijke beleidslijnen en initiatieven: onze gedragscode van derde partijen, de garantie van de veiligheid van onze ingrediënten, onze selectie en voorafgaande verificatie van de derde partijen en het feit dat wij ons bewust zijn van de klimaatverandering en het beheer van de watervoorziening.

GEDRAGSCODE VAN DERDE PARTIJEN

 De Gedragscode van derde partijen van Colgate is een document dat onze verwachtingen definieert met betrekking tot het ethische gedrag dat wij verwachten van onze leveranciers, verdelers, vertegenwoordigers, klanten, onderzoekspartners en van alle andere derden met wie wij samenwerken. Wij vragen onze externe partners redelijke maatregelen te treffen om zeker te zijn dat de gedragscode van derde partijen overal in hun ondernemingen wordt meegedeeld en beschikbaar gemaakt voor hun medewerkers die werken in het kader van de Colgate-activiteit. In de praktijk maakt de gedragscode van derde partijen deel uit van onze aankoop- en dienstcontracten.

De kracht van de reputatie van Colgate gaat niet alleen uit van ons eigen gedrag, maar ook van het gedrag van de personen met wie wij samenwerken. Het is om die reden dat wij ernaar streven enkel samen te werken met derde partijen die onze waarden delen en die dezelfde strikte ethische normen hanteren als wij.

VEILIGHEID VAN DE INGREDIËNTEN

De veiligheid van elk ingrediënt en elk product dat wij verkopen staat centraal in de waarden van Colgate-Palmolive. Wij verbinden ons er niet alleen toe veilige producten te produceren, maar deze producten ook te produceren op basis van ingrediënten en procedures die een minimale impact hebben op de wereld rondom ons. Onze wetenschappers stellen alles in het werk om efficiënte producten te ontwikkelen, met respect voor het milieu, die ook moeten voldoen aan onze strenge productnormen. Alle ingrediënten die wij kopen en gebruiken in onze producten houden geen enkel risico in voor personen of voor het milieu. Zij voldoen aan onze strenge normen en alle geldige overheidsmaatregelen, overal waar zij worden verkocht in de wereld. Raadpleeg ons Veiligheidsbeleid van de ingrediënten voor meer informatie.

SELECTIE EN VOORAFGAANDE VERIFICATIE VAN DE DERDE PARTIJEN

Colgate engageert zich ertoe zaken te doen met derde partijen die de ethische normen naleven. Vooraleer een leverancier of dienstverlener zaken kan doen met ons moet deze zich onderwerpen aan een selectieproces dat, in eerste instantie, bestaat uit de verificatie van een aantal controlepunten en sanctielijsten, negatieve berichten in de media en officiële meldingen van overtredingen. Na deze eerste selectie worden de derde partijen die samenwerken met ons onderworpen aan een voortdurende controle, met alarmsignalen. Alle alarmsignalen maken deel uit van een onderzoek en, indien nodig, worden er correctieve maatregelen genomen. Derde partijen die in contact kunnen komen met een overheidsinstelling in naam van Colgate moeten zich onderwerpen aan een voorafgaand controleproces voordat zij zaken kunnen voeren met Colgate.

KLIMAATVERANDERING EN BEHEER VAN DE WATERVOORZIENING

Wij vragen onze grootste leveranciers van niveau I en onze leveranciers van koolstofintensief materiaal en bedrijven die veel water gebruiken al een aantal jaar deel te nemen aan het CDP bevoorradingsketen-programma “Climate and Water Disclosures” om ons te helpen de effecten van de klimaatverandering en de risico’s en mogelijkheden met betrekking tot het water en onze stroomopwaartse bevoorradingsketen beter te begrijpen en eventuele problemen op te lossen.

Dankzij dit engagement met onze leveranciers helpen wij onze productontwikkelaars en onze aankoopteams de grondstoffen en het verpakkingsmateriaal te identificeren die veel koolstof en water verbruiken. Zo kunnen wij materiaal inkopen en producten ontwerpen die voldoen aan de verwachtingen op het gebied van een verantwoordelijk milieubeleid.

U kunt het hoofdstuk Planeet van ons Duurzaamheidsrapport online raadplegen voor meer informatie over onze activiteiten in de bestrijding van de klimaatverandering en het beheer van de watervoorziening.

BASISPROGRAMMA’S VAN DE ETHISCH VERANTWOORDE BEVOORRADING

Naast de hierboven vermelde beleidslijnen en initiatieven heeft Colgate de volgende basisprogramma’s geïmplementeerd met als doel onze vier belangrijke zuilen en ons engagement te ondersteunen. De derde partijen worden geselecteerd voor deelname aan één of meerdere basisprogramma’s op basis van een aantal risicofactoren, in het bijzonder van risico’s inherent aan het land of de sector, van bepaalde diensten die worden geleverd aan Colgate of hun gevoeligheid voor de activiteiten van Colgate.

Beter beheer van de leveranciers (ESM)
Het ESM-programma van Colgate is een wereldwijd evaluatieproces van risico’s en een audit van onze leveranciers van grondstoffen en verpakkingen en onze contractueel verbonden fabrikanten, gecentreerd rond drie belangrijke domeinen:

  • Naleving van de kwaliteitsnormen van Colgate en de reglementaire vereisten die garant staan voor de kwaliteit en de veiligheid van onze producten
  • De kwaliteit van de dienstverlening om een efficiënte bevoorrading te garanderen van de Colgate-Palmolive producten aan onze klanten en consumenten
  • Naleving van de procedures voor een goed milieubeheer en respect voor de veiligheid van de medewerkers en de arbeidsrechten

Sinds de start van het ESM-programma werden er risicobeoordelingen uitgevoerd bij meer dan 7000 locaties van onze leveranciers en meer dan 1200 locaties werden geauditeerd.

Evaluatie van de ethisch verantwoorde bevoorrading van de leveranciers (SRSA)
Het SRSA-programma (Evaluatie van de ethisch verantwoorde bevoorrading door de leveranciers) van Colgate is een evaluatieprogramma van de risico’s en audits dat specifiek is gebaseerd op de naleving van sociale en ecologische normen door de productiecentra van Colgate, de contractueel verbonden fabrikanten, de leveranciers van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, van de opslagplaatsen en van de verpakkers. De leveranciers worden geselecteerd voor de audit op basis van een risicobeoordeling en hun conformiteit wordt beoordeeld aan de hand van de 4 zuilen van de Sedex SMETA-audit (Sedex Member Ethical Trade, Ethische handel van de Sedex-leden).

Sinds de start van het SRSA-programma in 2019 werden meer dan 550 leveranciers en dienstverleners onderworpen aan een risicobeoordeling en meer dan 45% van hen heeft een audit ondergaan van hun sociale conformiteit, uitgevoerd door derde partijen. Dankzij de correctieve maatregelen die zijn gevolgd uit deze audits heeft het SRSA-programma bijgedragen tot de garantie van rechtvaardige en veilige werkomstandigheden voor meer dan 60.000 medewerkers in de uitgebreide bevoorradingsketen van Colgate.

Engagement tegen de ontbossing
Colgate-Palmolive ondersteunt de visie van een toekomst zonder ontbossing. Wij verbinden ons ertoe dat onze bevoorrading van producten moet voortkomen uit bossen die op een ethisch verantwoorde wijze worden beheerd. Ons beleid op het gebied van de bestrijding van de ontbossing heeft betrekking op de volgende producten: palmbomen, soja, rundvet en materiaal op basis van papier. Colgate implementeert ook een onafhankelijk beleid met betrekking tot de ethisch verantwoorde en duurzame bevoorrading van palmolie.

De belangrijke aspecten van ons engagement omvatten het in kaart brengen en de tracking van onze bevoorradingsketen, de inkoop van gecertificeerd materiaal op basis van palm, soja en papier, de controle van de conformiteit van de leveranciers met het beleid van Colgate, de regelgeving en de lokale voorschriften zoals de naleving door onze leveranciers van rundvet van de minimale criteria voor rundveebedrijven op industriële schaal in het Braziliaanse Regenwoud en de controle via satelliet om potentiële gevaren van ontbossing te identificeren en te beheren.

Colgate neemt bovendien deel aan tal van transformatieprojecten in Indonesië en Thailand gericht op het vinden van oplossingen voor ecologische en sociale problemen, net als de versteviging van de ethisch verantwoordelijke productiecapaciteit van de leveranciers.

U kunt ons Beleid op het gebied van de bestrijding van ontbossing, ons Ethisch verantwoord en duurzaam beleid op het gebied van de bevoorrading van palmolie en het hoofdstuk Planeet van het rapport van Colgate over de duurzame ontwikkeling Ons engagement in de bestrijding van de ontbossing raadplegen voor meer informatie over ons engagement en onze activiteiten in de bestrijding van ontbossing in onze bevoorradingsketen.

Programma met betrekking tot de mensenrechten en gedwongen arbeid
Colgate verbindt zich ertoe alle geldige voorschriften na te leven met betrekking tot de arbeidsrechten in de landen waar de onderneming actief is, inclusief de wetgeving met betrekking tot de moderne slavernij. Colgate verbindt er zich al lang toe de mensenrechten en de arbeidsrechten na te leven, overal in de wereld, en ondersteunt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Wij hebben ook onze steun bevestigd van het 'Global Compact' van de Verenigde Naties en haar kernwaarden te ondersteunen op het gebied van mensenrechten, fundamentele arbeidsnormen, milieu en corruptiebestrijding.

Colgate is lid van het Consumer Goods Forum (CGF) en ondersteunt de Sociale resolutie van het Forum over dwangarbeid, net als de Prioritaire principes van de industrie (Priority Industry Principles); elke medewerker moet zich vrij kunnen verplaatsen, geen enkele medewerker zou moeten betalen om te mogen werken en geen enkele medewerker mag verschuldigd of verplicht zijn te werken.

Voor meer informatie over het engagement van Colgate en haar activiteiten ter ondersteuning van onze toewijding tot de nalevering van de mensen- en arbeidsrechten kunt u ons rapport over de duurzame ontwikkeling in het hoofdstuk Personen en onze jaarlijkse publicatie, “Respect voor de rechten van de mens en de arbeidsrechten” raadplegen.

Conflictmineralen
Colgate-Palmolive ondersteunt het einde van het geweld en de overtredingen van de rechten van de mens door gewapende groepen in de Democratische Republiek Congo (DRC) en in haar buurlanden.

Conflictmineralen zijn grondstoffen zoals goud, kassiteriet, Colombo-Tantaliet (Coltan) en wolframiet, inclusief hun afgeleide stoffen, tin, tantaal en tungsten (3TG) die voortkomen uit een regio in de wereld waar een conflict heerst en dat de ontginning en de handel van deze stoffen beïnvloedt.

Conflictmineralen zijn mineralen die voortkomen uit de Democratische Republiek Congo en haar buurlanden, zoals Angola, de Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Rwanda, Tanzanië, Zambia, Burundi, Zuid-Sudan en Oeganda.

100% van onze leveranciers die momenteel 3TG gebruiken, werden geëvalueerd en bevoorraden zich door mijnen buiten de DRC en haar buurlanden, of zij laten zich bevoorraden door smelterijen en raffinaderijen die door het Responsible Minerals Initiative (RMI) zijn aangewezen als zijnde zonder conflicten.

U kunt Ons beleid op het gebied van conflictmineralen raadplegen voor meer informatie. 

PARTNERSCHAPPEN
Wij zijn er ons van bewust dat wij onze ambitieuze doelstellingen niet alleen kunnen bereiken. Een essentieel element van ons engagement op het gebied van de ethisch verantwoorde bevoorrading is onze betrokkenheid bij en samenwerking met externe partners.

Raadpleeg de pagina Partnerschappen op onze website over duurzaamheid voor meer informatie over de Colgate partnerschappen.